Statut

STATUT

FUNDACJI pod nazwą

„Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich”

(ustalony przez Radę Fundacji w dniu 10 kwietnia 2012 roku, wraz ze zmianami – tekst jednolity)

 

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Związek Artystów Scen Polskich z siedzibą w Warszawie – zwany dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego 4 przed notariuszem Sławomirem Strojnym w dniu 17 marca 2003 (repertorium A nr 3526/2003) działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6.04.1984r. o Fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 

§3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami RP.

 

§4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej.

§5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§6

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7

Celem Fundacji jest:

a) wspieranie Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie;

b) dbałość o dobro pensjonariuszy Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie;

c) popularyzowanie idei Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie;

d) wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem artystów sceny;

e) wspieranie osób niepełnosprawnych.

 

§8

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

a) działalność charytatywną w ramach opieki społecznej (PKD 85.32.D) polegającą w szczególności na organizowaniu i finansowaniu pomocy rzeczowej i finansowej dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie oraz osób niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji życiowej, nie będących mieszkańcami Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, w tym w drodze organizowania imprez, mających na celu pozyskiwanie funduszy, popularyzujących ideę Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie oraz ideę pomocy społecznej,

b) prowadzenie środowiskowych Domów Artystów Weteranów, zapewniających ich pensjonariuszom całodobową opiekę (PKD 85.31 .B),

c) działalność wydawniczą (PKD 22.1) w zakresie wspierania informacyjnego Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie oraz innych instytucji i form pomocy społecznej w szczególności w sposób służący popularyzacji idei Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie oraz idei pomocy społecznej jak również w sposób służący gromadzeniu środków na działalność charytatywną i opiekę społeczną.

 

§9

1. Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz osoby prawne, których działalność jest zbieżna z działaniem Fundacji.

2. Fundacja współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym działalnością Fundacji.

 

Rozdział III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.000 zł, Isłownie: dwa tysiące złotych/ wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia z czego 1.000 złotych /słownie: jeden tysiąc złotych/ przeznaczony jest na działalność gospodarczą Fundacji.

 

§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, dotacji, spadków i zapisów, otrzymywane od osób prawnych i fizycznych krajowych i zagranicznych;

b) subwencji osób prawnych;

c) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;

d) dochodów ze zbiórek publicznych;

e) odsetek bankowych od wkładów pieniężnych;

f) dochodów z działalności gospodarczej;

g) innych wpływów.

2. Cały dochód Fundacja przeznacza na działalność określoną w § 8 Statutu.

 

§13

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 131

1. Nie można udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. Nie można przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Nie można wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4. Fundacja nie może kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów jak również jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§15

1. Osoby fizyczne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości, co najmniej 10.000 Zł oraz osoby prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji w wysokości, co najmniej 50.000 zł, zaś w przypadku osób zagranicznych odpowiednio w wysokości odpowiadającej, co najmniej równowartości 5.000 USD i 25.000 USD uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.

2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

 

§16

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

a) działalność zespołów teatralnych, dramatycznych i lalkowych (PKD 92.31.A);

b) działalność zespołów teatralnych muzycznych (PKD 92.31 .B);

c) produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11 .Z);

d) rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z);

e) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);

f) pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z);

g) restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 55.30);

h) bary(PKD 55.40.Z);

i) działalność wydawnicza, poligrafia, reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22);

j) reklama (PKD 74.40.Z);

k) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84. A); 1) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B)

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji działań statutowych, określonych w § 8 Statutu.

Rozdział IV ORGANY FUNDACJI

§17

Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji;

b) Zarząd Fundacji;

c) Komisja Rewizyjna.

 

§18

Rada Fundacji składa się z Przewodniczącego, którym jest z urzędu aktualny Prezes Związku Artystów Scen Polskich, oraz 4 osób powoływanych i odwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji. Pierwszy skład Rady ustala Fundator z zachowaniem zasad określonych w zdaniu poprzedzającym. 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;

b) wyrażanie zgody na połączenie Fundacji z inną fundacją

c) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, reprezentowanie Fundacji w umowach z członkami Zarządu Fundacji;

d) dokonywanie zmian w statucie Fundacji;

e) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji;

f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu Fundacji za każdy rok obrotowy;

g) udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z wykonania obowiązków w każdym roku obrotowym;

h) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej.

 

2. Decyzje Rady Fundacji zapadają w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

3. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje Funkcje bez wynagrodzenia.

4. Posiedzenia Rady zwołuje w razie potrzeby Przewodniczący Rady Fundacji.

5. Członkowie Rady Fundacji:

 

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 20 pkt 6) lit. c) ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

§19

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków – w tym Prezesa Fundacji, powoływanych na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator.

2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z dniem odwołania członka Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji, bądź z dniem śmierci członka Zarządu Fundacji.

 

 

§20

1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd Fundacji:

a) podejmuje czynności związane z bieżącą działalnością Fundacji w tym działalnością pożytku publicznego;

b) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji;

c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;

d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;

e) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji;

f) ustala czy prowadzona przez Fundację działalność pożytku publicznego jest odpłatna czy nieodpłatna.

 

§21

1. Decyzje Zarządu Fundacji podejmowane są w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Fundacji.

3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

§211

1. Komisja Rewizyjna składa się z 1 do 3 członków – w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, powoływanych na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji,

2. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z dniem odwołania członka Komisji Rewizyjnej przez Radę Fundacji, bądź z dniem śmierci członka Komisji Rewizyjnej,

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) pełnią swą funkcję bez wynagrodzenia,

d) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 20 pkt 6) lit. c) ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

§212

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Fundacji i nie podlega w tym zakresie innym organom Fundacji.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działań Zarządu Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał Rady Fundacji i czynności podejmowanych przez Zarząd Fundacji w ramach bieżącej działalności oraz gospodarki finansowej;

b) występowanie do Rady Fundacji i Zarządu Fundacji z wnioskami z ustaleń kontroli.

 

§213

Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§22

1. Osoby wspomagające swoim autorytetem działalność Fundacji mogą tworzyć Kapitułę Fundacji. Członkowie Kapituły pełnią swe funkcje nieodpłatnie.

2. Osoby wspomagające materialnie działalność Fundacji mogą tworzyć Radę Sponsorów.

3. Kapituła Fundacji i Rada Sponsorów są ciałami doradczymi organów Fundacji.

 

Rozdział V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnej zmiany celu Fundacji.

 

§24

1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Fundacja ulega likwidacji w wypadku osiągnięcia celu, dla realizacji, którego została ustanowiona lub wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku Fundacji.

4. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba, że uchwała Rady Fundacji stanowi inaczej.

5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na cele statutowe Fundacji.

 

§25

1. Fundacja składa Ministrowi właściwemu w zakresie pomocy społecznej, corocznie do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

2. Sprawozdanie z działalności Fundacji podpisuje Prezes Fundacji.

 

§26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

Statut_Fundacji